Підсумки першого Lviv StartUp Club
1,209 views

Підсумки першого Lviv StartUp Club

[lang_uk]Підсумки Lviv StartUp Club Session 1.0

В зустрічі взяло участь близько 50 startup-підприємців, інвесторів і просто зацікавлених.

Цікавим був виступ Ігора Андрейчина, котрий розповів про ідею, котра нічого не варта без реалізації. Про оригінальну схему опціонів для розрахунку з працівниками. Також Ігор розповів дещо про свій досвід пошуку інвесторів. І які типові помилки починаючого стартапу при співпраці з інвестором.

Другою була доповідь Василя Карпеняка. Він коротко оглянув історію створення свого стартапу UkrainaTV і розповів дещо про спроби монетизувати цей проект. Цікаві було послухати про психологію американських українців і речі за котрі вони готові і не готові платити.

Після перерви Андрій Павлів розповів історію створення і продажу свого продукту. Цікаво було послухати про основні критерії, котрим має відповідати стартап, для того щоб залучити інвестиції від бізнес-ангела: ширина цільової аудиторії, працюючий прототип, підтверджена працююча бізнес-модель. Також коротко було обговорено небезпеки b2b стартапів.

З першою презентацією свого стартапу VertaShop виступив Олександр Бондар. Добре підготовлена презентація: зрозуміла цільова аудиторія – малий бізнес (пізніше ми з спільними зусиллями її ще більше звузили), зрозуміла проблема – важкість платити велику сумму за інсталяцію інтернет-магазину. Проте не до кінця зрозумілими виявились конкурентні переваги VertaShop, канали дистрибуції, відповідність цінової моделі до ЦА. Непрорахованим був життєвий цикл проекту, операційні витрати. В процесі відповідей на запитання зявились ще декілька ідей монетизації проекту.

Другим виступав проект “Вай-фай зони Львова.” Який виявився дослідженням на тему вай-фай інтернету. Хлопці зараз в пошуках бізнес-моделі і партнерів. Учасники з залу підказали декілька працюючих у світі моделей.

Третім був український аналог twitter-у – проект FriendFuzz. Його представляв Денис Попель. Цікавий фан-проект, сподіваюсь він виросте у щось екстраординарне. На зараз уже є працюючий продукт, розуміння яку проблему вирішує продукт і ідеї стосовно монетизації. Під час дискусії було висловлено побажання знайти свою цільову аудиторію, поправити usability продукту, прорахувати бізнес-модель.

Останній виступ – Андрій Радванський з розробкою криптоалгоритму “CryptoGen” Надзвичайно перспективна ніша з величезними грішми в випадку успіху. Проте як і будь-який науковий проект – з великими ризиками. Основні протиріччя викликала присутність лише математичної реалізації проблеми без присутності працюючого прототипу. Основна дискусія розгорнулась щодо моделі співпраці з бізнес-партнерами. Один з учасників порадив експерта з криптографічних розробок в США, до котрого варто звернутись. Також говорили про патентних адвокатів і інших можливих партнерів.

На кінець з незапланованою короткою презентацією виступив проект http://www.iwi-fi.com/ – “дорослий” з “дорослими” засновниками – і глобально оріентований.

Загалом сподобалось, що аудиторія була підготовленою і задавала розумні питання і коментарі. Презентовані стартапи ставали “дорослішими” просто на очах. Вдалось добавити незапланований погляд на стартапи з точки зору інвестора. Є проблеми з таймінгом – замість запланованих чотирьох годин зустріч збільшилась до пяти. Наступного разу контроль за часом треба зробити жосткішим. Також доповідачам бажано готувати принаймі презентації і продумувати свою доповідь. Доведеться обривати неконструктивну критику і деякі коментарі не по темі, котрі стосуються глибоко технічних деталей реалізації, а не бізнес-питань.

Загалом враження – нарешті з’явилась спільнота однодумців з котрими можна поговорити одною мовою про ніші, цільові аудиторії, партнерів і отримати вистражданий досвідом коментар або пораду. Коли люди говорять однією мовою – домовленості про партнерство з’являються буквально кожної хвилини.

Було б надзвичайно цікаво побачити відгуки інших учасників події. Корисними будуть всі згадки про книжки і коментарі стосовно стартапів, котрі звучали під час обговорень. Переглянути відгуки і залишити свій можна на форумі проекту

Всім, хто напише відгук – отримає доступ до закритого форуму і скайп-чату. Де уже викладені презентації стартапів, буде викладуватись відео з наступних подій, і інша закрита інформація для тих, хто був на події. Також це буде місцем он-лайн спілкування між собою до наступної події.

Наступна зустріч – 26 вересня, субота.. Відкрита реєстрація стартапів для презентації на події.
[lang_uk]
[lang_en]
Lviv StartUp Club Session 1.0 Follow ups.

The meeting was attended by about 50 startup-entrepreneurs, investors and just interested.

It was interesting to listen speech by Igor Andreychin, who spoke about the idea, which is worth nothing without implementation. On the original scheme for the calculation of stock options with employees. Igor also told a bit about your experience finding investors. And that common beginner mistakes startups in cooperation with the investor.

The second report was Vasyl Karpenyak. He briefly examined the history of your startup UkrainaTV and said something about trying to monetize this project. It was interesting to hear about the psychology of American and Ukrainian things for which they are ready and willing to pay.

After a break, Andrew Paul told the story of creation and sale of its product. It was interesting to hear about the main criteria which must meet the startup, in order to attract investments from the business angel: the width of the target audience, working prototype, confirmed working business model. Also briefly discussed the dangers b2b startups.

From the first presentation of his startup VertaShop was Alexander Bondar. A well prepared presentation: clear target audience – small business (later we together its more narrowed), understood the problem – pay a large amount of difficulty for installing online store. But not completely clear competitive advantages were VertaShop, distribution channels, pricing models of conformity to the CA. Neprorahovanym a project life cycle and operating costs. In the process of answering questions was generated a few ideas of monetization of the project.

The second project appeared “Wi-Fi zones in Lviv.” This research has been on Wi-Fi Internet. The guys out in search of business models and partners. Participants in the hall prompted several workers in the world of models.

The third was Ukrainian analogue twitter – project FriendFuzz. He was represented by Dennis Popel. An interesting fan project, I hope he will grow into something extraordinary. On now has a working product that solves the problem of understanding what products and ideas on monetization. During the discussion, expressed wishes to find its target audience, usability correct product, count business model.

Last speech – Andrew Radwanskyi with development cryptographic algorithm “CryptoGen” very promising niche with huge money in case of success. However, like any research project – with big risks. The main controversy has caused the presence of only a mathematical problem without the presence of a working prototype. Main debate on models of cooperation with business partners. One participant suggested an expert on cryptography developments in the U.S., to whom should apply. Also talked about the patent attorneys and other possible partners.

At the end of an unscheduled short presentation was made by the project http://www.iwi-fi.com/ – very good with serious founders – and globally oriented.

In general, like the audience was prepared and asked intelligent questions and comments. Presented startups became “older” just in front. Managed to add unplanned look at startups in terms of investor. There are problems with timing – instead of the planned four-hour meeting was increased to five. Next time, control over time needs to be done zhostkishym. There is desirable to prepare at least the speakers presentations and calculate its report. It will cut short unconstructive criticism, and some comments off-topic, which is deeply related to technical details of implementation, and business issues.

Overall impression – finally appeared again like-minded people with whom you can speak one language on a niche target audiences, partners and expertise achieved through much suffering to get a comment or advice. When people speak one language – an agreement of partnership emerging literally every minute.

It would be very interested to see other reviews of events. Be useful any mention of books and commentaries on a start-up that sounded during the discussions. View reviews and leave your comment you can at project forum

Everyone who writes a comment – have access to a private forum, and Skype chat. Where has set a start-up presentation will vykladuvatys video from these events, and other sensitive information to those who were at the event. Also, it will be a place online chat among themselves for the next event.

Next meeting — September 26, Saturday. Open registration for start-up presentation events.
[/lang_en]

About the author

rchayka Засновник та головний редактор StartupLine. Стартап-консультант. Особистий блог про високотехнологічний бізнес - www.rchayka.com


What are your thoughts?